Ochrona danych osobowych i prawo nowych technologii
Obszary praktyk

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych. Przygotowujemy jednostki zobligowane do stosowania DODO (policja, straż miejska i inne), do wprowadzenia określonych wymagań. Jako Kancelaria pełnimy funkcję zewnętrznego Inspektora ochrony danych osobowych, która polega na pełnym przejęciu obowiązków wynikających z przepisów RODO oraz wspieraniu działalności w zakresie ochrony danych osobowych.

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego stanowi zespół działań mających za zadanie weryfikację procesów przetwarzania danych osobowych. Audyt skierowany jest nie tylko do wymagań wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ale również wytycznymi, według jakich przeprowadzona jest kontrola UODO oraz kodeksami dobrych praktyk opracowanych dla poszczególnych branż. Efektem końcowym jest raport zawierający opis procesu przetwarzania danych wraz ze wskazaniem wykrytych uchybień z propozycją zaleceń, pozwalających na zapewnienie legalności przetwarzania danych osobowych.

Zespół zajmujący się specjalizacją

Malwina Bruździak

Inspektor ochrony danych osobowych
Audytor wewnętrzny
Kierownik Kancelarii

Beata Adamczyk

Audytor systemu zarządzania ochroną danych

dr Marcin Adamczyk

Radca Prawny
Oferujemy:
W szczególności zajmujemy się:
Przygotowaniem harmonogramu prac, inwentaryzacji początkowej
Szkoleniem z ochrony danych osobowych
Weryfikacja stanu wdrożenia RODO pod kątem obowiązujących wymagań
Przygotowaniem/aktualizacją dokumentacji z ochrony danych osobowych
Stałym doradztwem z ochrony danych osobowych obejmującym zagadnienia prawne jak i informatyczne
Coroczny audyt zgodności z § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Audyt powdrożeniowy RODO (ocena przyjętych i praktycznych rozwiązań u danego administratora)
Audyt teleinformatyczny
error: Treść jest chroniona !!