Szanowni Państwo,

rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na dwa tygodnie od poniedziałku 16 marca 2020.

W związku z powyższym obowiązkiem przełożonych jest przygotowanie planów ciągłości działalności w swoich obszarach.

Jakie rozwiązania są dostępne dla rodziców dzieci do 8 lat:

· W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do lat 8, jednemu
z rodziców przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie, natomiast rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek o ten zasiłek do pracodawcy. Zasiłek opiekuńczy jest liczony tak jak zasiłek chorobowy.

· Pracownik, który będzie korzystał z zasiłku ma obowiązek poinformowania przełożonego
o swojej nieobecności.

Jakie rozwiązania są dostępne dla rodziców dzieci powyżej 8 lat

· Urlop wypoczynkowy zaległy i aktualny – po uzgodnieniu z przełożonym

· Zwolnienie od pracy na opiekę. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, „pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia” (dotyczy jednego z opiekunów).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychW przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługu
je.

Tymczasem zgodnie z ustawą zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

Ze świadczenia może korzystać tylko jeden rodzić w tym samym momencie. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Pracownik, który chce skorzystać z powyższego świadczenia zobligowany jest wypełnić oświadczenie (formularz ZUS) oraz powiadomić o tym fakcie pracodawcę. 
Z ostrożności  pragnę wskazać dodatkowo , że nie tylko fakt skorzystania z zasiłku opiekuńczego określonego przez tzw. spec ustawę może wpływać na obecność pracowników. W myśli ustawy  o . o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje także ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1)chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;

2) chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;

3) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem,
w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

4)innym chorym członkiem rodziny.

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 188 Kodeksu  pracy Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co warto dodać dziecko nie musi być chore, aby pracownik mógł otrzymać zwolnienie na opiekę. Z prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka. Rodzice lub opiekunowie muszą dokonać wyboru, które z nich będzie korzystało ze zwolnienia. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem przysługuje w przypadku sprawowania opieki nad: dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym adoptowanym oraz dzieckiem przyjętym na wychowaniu w ramach rodziny zastępczej. Pracownicy mogą również skorzystać z przysługujących im urlopów i urlopów na żądanie. 

r. pr. Katarzyna Wasilewska

error: Treść jest chroniona !!